ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີວະສຶກສາ

ໂດຍອີງຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ 2006-2020 ແລະ ແຜນແມ່ບົດ ອາຊີວະສຶກສາ 2008-2015, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ສາມາດພັດທະນາສັບພະຍາກອນມະນຸດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານກຳລັງແຮງງານ, ແຕ່ບັນຫາດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຢູ່ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ ແມ່ນການຂາດຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການຕະຫລາດແຮງງານ. ຂໍ້ມູນສ່ວນຫລາຍ ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນຢູ່ໃນເອກະສານຕ່າງໆ ທັງຈາກໂຄງການຂອງລັດ ຫລື ຜູ້ໃຫ້ທຶນແຕ່ໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງຂາດການປະສານງານທີ່ຈຳເປັນ, ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຂາດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ວຽກງານທີ່ເປັນບູລິ ມະສິດອັນນຶ່ງ ໃນແຜນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ຈຶ່ງແມ່ນການຄົ້ນຄ້ວາ-ວິໃຈກ່ຽວກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງທຸກຂະແໜງການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ລວມ ທັງການວິໄຈແຮງງານ ທຸກລະດັບ ຊຶ່ງຈະ ສາມາດຢັ້ງຢືນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການວາງແຜນ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບນີ້ໄດ້.

ບັນຫາສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ ຄປສຊ ແມ່ນການຂະຫຍາຍສະມາຊິກ ແລະ ການປັບປຸງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ. ໃນນັ້ນການປັບປຸງເລື້ອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກໍແມ່ນອັນໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຫວັງວ່າການນໍາໃຊ້ Website ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຄືບັນດາໜ່ວຍງານຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນການຕິດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະພາບກ່ຽວກັບ ຄປສຊ ລວມທັງບັນດາຂໍ້ກໍານົດ ກົດລະບຽບ ຕ່າງໆ.

ຖານຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານວິຊາການ

ຂໍ້ມູນພະນັກງານ-ຄູອາຈານ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກິດຈະການນັກສຶກສາ

ຂໍ້ມູນວຽກງານການຮ່ວມມື

ເອກະສານ

ເອກະສານດ້ານນິຕິກຳການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ

ປື້ມຄູ່ມື ແລະ ກົດໝາຍ

ເອກະສານດ້ານວິຊາການ