ກະຊວງ ສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກົມ ອາຊີວະສືກສາ

ດຣ. ແກ້ວມະນີ ສີໃສແກ້ວ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ອາຊີວະສືກສາ
ໂທລະສັບ: 020-2222-0757, 020-5512-5714
Email: ksisaykeo@yahoo.com

ອຈ ທອງຈັນ ຈັນທະວົງ
ໂທລະສັບ: 020-2254-9390
Email: t_chanhthavong@yahoo.com